Chcete se dozvědět více? Zavolejte nám +420 474 331 744

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající

Prodávajícím je firma Dynatherm.cz, s.r.o., vystupující pod obchodním názvem Dynatherm.cz, se sídlem Vikletice 7, 438 01 Chbany, okr. Žatec , IČ: 25407741

Kupující

Spotřebitel - Spotřebitelem je každá fyzická osoba, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Podnikatel - Podnikatelem je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažen zisku, případně osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČO a/nebo DIČ.

Kupní smlouva

V případě, že je Kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění vizitky nabízeného zboží na internetové stránky www.dynatherm.cz. Kupní smlouva v tomto případě vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím. Toto přijetí potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Na vznik kupní smlouvy toto potvrzení nemá vliv.

V případě, že je Kupující podnikatelem, je odeslání objednávky zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy, zatímco samotná kupní smlouva je uzavřena až ve chvíli doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem. Za účelem předejití případným sporům Prodávající informuje Kupujícího - podnikatele o skutečnosti, že ve výjimečných případech mohou být údaje uvedené na internetových stránkách www.dynatherm.cz chybné či neaktuální. Prodávající tímto vylučuje jakoukoliv formu předsmluvní odpovědnosti založené na očekávání spojeném s odesláním objednávky.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůty a dodání zboží

Přesnou dodací lhůtu se Kupující vždy dozví v co nejkratší době (většinou do 24 hodin) po odeslání objednávky Prodávajícímu, nebo kdykoliv na žádost Kupujícího. Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta do 3 dnů od odeslání objednávky, jinak se pohybuje mezi 7-14 dny.

Zboží je odesláno Kupujícími v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti upozornit přepravce.

Možné způsoby dodání jsou : osobní odběr na pobočce, poštou a smluvními přepravci (PPL, Zásilkovna).

Platební podmínky

Kupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou na dobírku. Při volbě platba převodem proběhne je Kupujícímu odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na účet Kupujícího.

Záruční podmínky a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (především pak § 1914 - 1928, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174).

Prodávající odpovídá Kupujícímu - Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá žádné vady, především pak že má ujednané a inzerované vlastnosti, hodí se k účelu, který uvádí Prodávající či je obvyklý, dále že je věc v odpovídajícím množství, velikosti, hmotnosti či jakosti a vyhovuje příslušným právním předpisům České republiky. Pokud věc tyto vlastnosti nemá, má Spotřebitel právo požadovat dodání nové věci bez vad, výměnu její vadné součásti či opravu věci podle toho, který postup je přiměřený povaze vady. Pokud toto není možné, má Spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud neuplatní žádný z uvedených postupů, může v odůvodněných případech Spotřebitel nárokovat přiměřenou slevu z ceny věci.

Právo z vadného plnění dle kupní smlouvy nenáleží Spotřebiteli v případě, že tento před převzetí věci věděl o tom, že věc má vadu, anebo vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců počínaje dnem převzetí věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V ostatních případech musí Spotřebitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědnost za vadné plnění se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

Kupující při uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) kontaktuje Prodávajícího. Napíše nejlépe na email dynatherm@dynatherm.cz podrobnosti k reklamaci, případně zavolá na tel. +420 474 331 744 či kontaktuje prodávajícího jiným způsobem (osobně, dopisem, apod.). Prodávající bez zbytečného odkladu odpoví Kupujícímu a poskytne informace ohledně dalšího postupu reklamace.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost uplatnění práva z vadného plnění a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení. Prodávající bude jednat bez zbytečného odkladu, nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.

Odstoupení od smlouvy

Kupující - Spotřebitel má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše. V rámci odstoupení od smlouvy Kupující sdělí Prodávajícímu ideálně alespoň číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu určeného pro vrácení peněz. Pokud neuvede číslo bankovního účtu, budou mu peníze vráceny na bankovní účet, z něhož byla provedena platba

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (vyjma částky, která představuje dodatečné náklady spojené s dodání zboží způsobem zvoleným Kupujícím, který zároveň nebyl nejlevnějším způsobem dodání zboží, jenž nabízí Prodávající) do 14 dnů odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu tento zboží vrátí, anebo prokáže, že zboží řádně odeslal.

Kupující musí v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy vydat Prodávajícímu vše, co na základě smlouvy získal. Pokud toto není možné, musí poskytnout Prodávajícímu protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě, že je vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat v souladu s příslušnými právními předpisy.
 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DYNATHERM.CZ s.r.o. IČ: 254 07 741 sídlem Vikletice 7,438 01 Chbany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15966 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Vikletice 7, 438 01 Chbany

e-mail: dynatherm@dynatherm.cz

telefon:+420 474 331 744

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Ing. Marcel Kollmann

+420 474 331 744

dynatherm@dynatherm.cz

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabráněním přístupu a metodou šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.